Skip to content
+45 5121 3057 bent@chilbalfilm.dk

For bare 200 år siden drev landet af væde.
Vandløb, søer, sumpede skovområder og våde enge gjorde en tur igennem landet til en våd fornøjelse. Man kom næppe tørskoet frem.

Vandet pibler op fra kilderne og danner små bække. Når bækken er vokset tilstrækkelig i størrelse bliver det en å. Nogle gange bliver det er rivende flod, før vandet endeligt løber ud i havet.

Oprindeligt bugtede vandløbene sig igennem landskabet og skabte ådale omkranset af grønne våde enge. Den gamle talemåde “eng er agers moder” vidner om det samspil, der var mellem engen og bonden, for det var på engen bonden slog hø til sine dyr.

 

Det samspil foregår hele vejen langs åens lange løb. Planterne i vandet danner ilt og er samtidig både føde og gode skjulesteder for smådyr og fisk. Nogle smådyr lever hele deres liv i åen. Derfor er et rigt planteliv i og langs åen vigtig.

Vandløbene som afvandingskanaler?

Med industrialiseringen blev der for alvor sat fart i at ændre landskabet. De naturlige vandløb der bugtede sig igennem landskabet blev rettet ud til snorlige afvandings kanaler.

Mere end 60.000 ha vandløb og enge blev udrettet og uddybet og mere end 11.000 ha vandløb blev rørlagt som det åbne lands kloaker.

For som daværende landbrugsminister Peter Larsen fra partiet Venstre direkte sagde i 1963 “vandløbene skal rettes ud, så de hurtigst muligt kan føre skidtet til havs”.

Nu er der igen nogle, der pga. de voldsomme oversvømmelser vi ser for tiden, begynder at tale om uddybning og voldsom oprensning af vandløbene. Men det er ikke nogen løsning.

 

Odder svømmer mod fotografen

Engen har sat sig og er sunket

Når man dræner engen og andre lavtliggende områder for at dyrke den, sker der noget nede i jorden. I den drænede jord får ilten ikke bare afgrøderne, men også de bakterier der lever af jordens humus til at trives. Efterhånden som bakterierne bogstaveligt talt spiser jordens organiske stof synker jorden sammen. Man siger jorden sætte sig.
Jorden kan synke op til 2 cm. om året. Det lyder måske ikke af meget, men over en længere årrække løber det hurtigt op og der er flere eksempler på, at enge har sat sig op til 1 – 2 m.

Når engen sætter sig, kan man forsøge at styre oversvømmelserne ved at grave åen dybere og bredere og skære grøden hårdt. Men det er kun en stakket frist. Naturlove kan ikke gradbøjes. På et tidspunkt, når jorden har sat sig nok, kan man ikke grøfte dybere, for vand løber som vi alle ved ned af. Så det er på lånt tid, man kan dyrke engen og de afvandede søer.

Se også Nikolai Friberg Seniorforsker v. Aarhus Universitet fortælle om vandløbsvedligeholdelse og oversvømmelser 

 

Vi udrettede å løb og byggede spærringer og vi brugte åen som afløb for vores spildevand og skidt og møg. Mere end 90 % af alle vores vandløb er på den måde påvirket.

De påvirkninger har givet en kraftig forringelse både af de biologiske og de fysiske vilkår for de smådyr, fisk og planter der lever i og ved vandet.
Igennem de sidste 30 – 40 år, har vores natursyn langsomt ændret sig og å mænd, lodsejere, lystfiskere og mange andre har arbejdet utrætteligt for at skabe gode forhold i vores vandløb igen – og vi er godt på vej… vi er begyndt at få gode vandløb igen.

 

Det er vigtigt, vi holder fast i den gode udvikling i vores vandløb.
Vi må aldrig foranlediges til, at tilsidesætte vores fælles naturværdier til fordel for kortsigtet vækst.

Hvis landmanden vælger at dyrke markerne i ådalen, eller man vælger at bygge et hus tæt ved åen, er det en kalkuleret risiko. Det er på lånt tid. For åen vil med sine 2 forskellige ansigter jævnligt oversvømme å dalen.
Og nu hvor klimaforandringerne begynder at ses, kan vi forvente mere nedbør og må derfor indstille os på mere vand i ådalene.

Måske det er på tide, at vi siger tak for lån og leverer naturen tilbage.
Det er ganske simpelt. Vi behøver ikke engang at gøre noget. Vi skal bare lade åen passe sig selv. Så skal den nok finde tilbage i sit naturlige leje.
Hvis bare vi giver den plads.

Vil du herske over naturen så må du adlyde dens love
Francis Bacon 1561 – 1626

 

Vores søer og vandløb er i dårlig naturtilstand

Hvert 6. år skal Danmark rapporterer til EU om naturtilstanden i landet.
Den sidste rapport blev udgivet i august 2019 fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.

I rapporten fremgår det at 95 % af naturtyperne og 57 % af arterne i Danmark har en ugustig bevaringstilstand.
I forhold til søer og vandløb er stort set alle typer betegnet som moderat – til strærkt ugunstig bevaringstilstand.

Husk dit gratis YOU Tube abonnement så du ikke går glip af kommende udgivelser

Back To Top