Skip to content
+45 5121 3057 bent@chilbalfilm.dk

Man kan roligt sige, vi ikke har behandlet Limfjorden – eller for den sags skyld vores andre indre farvande specielt godt.

Helt op i 1970 – og ind i 80´erne var rensningsanlæg afgjort ikke effektive. Lidt overdrevet kan man sige, anlæggene udelukkende sortere cykler, hele og halve grisehoveder og andre større genstande fra.

Næringsstoffer som kvælstof og fosfor og alle former for kemi og giftstoffer væltede ud i fjorden fra by og land. Landbrugets øgede brug af kunstgødning og dermed mere udledning af næringsstoffer gav yderlig et voldsomt skub i den forkerte udvikling af fjordens miljøtilstand – Og som om det ikke var nok, fik Limfjorden også tilført store mængder giftigt spildevand fra Cheminova.

I dag har vi effektive højteknologiske rensningsanlæg, der fjerner næringsstoffer og en stor del af kemien fra byernes spildevand, men Ifølge forskere fra Aarhus Universitet udleder landbruget fortsat for mange næringsstoffer til vandmiljøet.

Næringsstofferne giver algeopblomstring der gør vandet usigtbar, så lyset ikke trænger ned og fjerner dermed grundlaget for liv i fjorden.

Vi dykker med biologer fra Miljøstyrelsen

Ved Hvalpsund møder vi biologer fra Miljøstyrelsen. De skal ud at dykke for at undersøge tilstanden i fjorden Ved at registrere algevækst og artsantallet på i fjorden af både flora og fauna, kan forskerne følge udviklingen i havmiljøet.

Den samlede vurdering af fjorden er, at den er i det biologerne, kalder ringe til dårlig økologisk tilstand pga. al for mange næringsstoffer i vandet – og næringsstofferne kommer fortrinsvis fra landbruget.
Faktisk siger en af de førende danske forskere – professor Stiig Markager fra Aarhus universitet – at Limfjorden som økosystem er brudt sammen.

iltsvind medfører død havbund

Fodslæbende regeringer har ikke lavet de nødvendige tiltag!

Danmark er i henhold til EU´s havstrategi – og vandrammedirektiv forpligtiget til at skabe det biologerne kalder for god økologisk tilstand i alle vores farvande.

Målet om god økologisk tilstand skulle være nået i 2020, men manglende nødvendige tiltag har gjort at målet nu er udsat til 2027. Men fodslæbende regeringer har ikke lavet de nødvendige tiltag – det er jo også nemt at overse – eller glemme hav og fjord. Vi kan jo ikke se ned under overfladen og havmiljø er ved Gud ikke specielt sexet at tale om.

Skal det lykkedes for Limfjorden skal oplandet til store dele af fjorden ifølge forskerne omlægges til vedvarende græsning eller natur.

Det vil være en stor gevinst – både for det marine liv i fjorden og for flora og fauna langs fjorden hvis det lykkedes – tænk hvis vi igen kan sige at Limfjorden er Danmarks rigeste fiskerige farvand.

Mulighederne er der – det er udelukkende et spørgsmål om vores valg.

Back To Top