Skip to content
+45 5121 3057 bent@chilbalfilm.dk

Stenrev er det mest artsrige økosystem, vi har her i danske farvande. Her er et rigt plante og dyreliv. Stenrev spiller en meget vigtig rolle i havet. Det er her mange dyr finder deres føde og kan skjule sig for rovdyr. Det er ikke for ingen ting, man også kalder stenrev for havets oaser.

Tangen behøver lys for at vokse, så fra 25 – 30 m. dybde og ned er der ikke mange tangplanter og her er det udelukkende dyrene der ses.

De flotteste og mest artsrige stenrev ses derfor ned til omkring 20 – 25 m. dybde hvor der er en rig blanding af tangplanter og dyreliv.

Dykker Undersøger Lille Boblerev I Kattegat
Der Ses Ofte Hummer På Revene
En Af De Farverige Fisk I Danske Farvande Blåstak
Stenrev I Kattegat

Store naturværdier er gået tabt pga. stenfiskeri

Tidligere var der mange stenrev i havet, men stenfiskeri har opfisket en stor del af de oprindelige stenrev. Fra 1930´erne og helt op i 1990´erne blev havnemolerne bygget af sten fisket op fra havbunden.
Især 1950´erne og 60 ´erne var en hektisk periode, hvor der blev indvundet store mængder sten fra de kystnære rev. Det er beregnet at Stenfiskeriet har igennem de sidste 60 – 70 år fjernet omkring 40 km2 stenrev.
Det store stenfiskeri har betydet, at vi har tabt store naturværdier i havet.

En anden væsentlig ting er, at efterhånden som man har fisket de kystnære rev op, kan det have skabt kraftigere kysterosion. Revene fungerer nemlig også som kystsikringer, hvor de bremser bølger og strøms påvirkning af kysten. Efterhånden som de kystnære rev er blevet fjernet, er kysten blevet mere eksponeret for bølger og strøm og kysterosionen kan blive forstærket.

Stenrev i Kattegat

Forskere undersøger revene

Vi er taget med forsker fra Aarhus Universitet på deres årlige togt igennem de danske farvande. I de sidste 30 år har forskerne hvert år besøgt 50 forskellige rev fordelt fra Gedser i syd til Skagen i nord. Undersøgelsen foregår ved at forskerne dykker på revene.

På dykkermasken er der monteret video kamera og lys og dykkeren er i radiokontakt med mandskabet på båden. På den måde bliver alle observationerne både optaget direkte på video samtidig med at biologerne på båden registrere alle data til senere anvendelse.

Boblerev Tæt Bevokset Med Tang
Dykker Optager Undervandsfilm
Kæmpe Granitsten Udlagt Til Nyt Stenrev
Marsvin I Overfladen
Dykker Klar Til At Dykke Ned

Danmark er forpligtet til at skabe et godt havmiljø

De danske fjorde og kystnære farvande inddeles i 119 vandområder. Ud af de 119 vandområder er der kun 2 områder – nemlig Rødsand ved Gedser og Stege Bugt der opfylder betingelserne, for at være i det man kalder god økologisk tilstand.

Det skyldes dels forurening og de al for mange næringsstoffer, der udledes til havet. Næringsstofferne der fortrinsvis udledes fra landbrugsarealer forringer vandkvaliteten og gør vandet uklart. Sollyset kan ikke trænge ned i vandet, så planter som ålegræs og tang kan vokse og skabe levesteder for dyrene i havet.

Den dårlige økologiske tilstand i havet skyldes også de fysiske forhold, hvor der ikke længere er stenrev, der giver mulighed for frodige tangskove, hvor fisk og andre marine dyr kan leve.

Oprindelig var målet, at der skulle være god økologisk tilstand i alle vandområder i 2015. Fodslæbende regeringer og manglende helhjertet indsats har gjort, at vi ikke kom i mål. Nu er målet udsat til 2027 og allerede nu forudser forskere, at det mål heller ikke bliver opfyldt.

Der argumenteres ofte for, at Danmark er forpligtiget i forhold til EU´s vandrammedirektiv om at skabe gode økologiske forhold i vores vandløb, søer, fjorde og kystnære områder.

Det er juridisk / kontraktlige argumenter. Ud over den form for argumenter har vi også en ren moralsk forpligtigelse til at tage havmiljøet alvorligt og skabe gode tilstande i havet – både over for os selv og kommende generationer.

Det er ikke svært og det er ikke raketvidenskab. Det er faktisk lige til højrebenet. Det er udelukkende et spørgsmål om at vælge.

Husk dit gratis YOU Tube abonnement så du ikke går glip af kommende udgivelser.

Back To Top