Skip to content
+45 5121 3057 bent@chilbalfilm.dk

Stenrev er den rigeste biotop i det marine økosystem. Stenrev kaldes også for havets oaser. Det er her de frodige tangskove kan vokse og det er her fisk og andre dyr kan søge skjul og jage.
Som i alle andre danske farvande har der været et aktivt stenfiskeri i Limfjorden. Alene på Fur var der i 1960´erne seks stenfiskerfartøjer. Stenfiskeri blev først forbudt i Danmark i 2009, men selvom det var lovligt, har vi mistet store naturværdier i havet pga. stenfiskeriet.

I 2017 blev der anlagt et stenrev vest for Livø. Ideen med revet var ikke at gavne biodiversiteten. Tanken var, at revet skulle blive dækket af en flot tangskov og at tangen i sin vækstperiode vil optage en del af de mange næringsstoffer, der er al for mange af i fjorden.

Men projektet blev ikke en succes. Selvom revet kun ligger på 3 – 6 m- dybde, er sigten i vandet så dårlig på grund af alger og sediment i vandet, at sollyset ikke kan trænge ned til revet, så tangen kan gro. Så der er udelukkende kalkrørsorme, søpunge o. lign på revet.

Økosystemet i Limfjorden er brudt sammen

Man kan roligt sige, vi ikke har behandlet Limfjorden godt.
Helt op i 1970 – og ind i 80´erne var rensningsanlæg afgjort ikke effektive. Lidt overdrevet kan man sige, anlæggene udelukkende sorterede cykler, hele og halve grisehoveder og andre større genstande fra.

Næringsstoffer som kvælstof og fosfor og alle former for kemi og giftstoffer væltede ud i fjorden fra by og land. Landbrugets øgede brug af kunstgødning og dermed mere udledning af næringsstoffer gav yderlig et voldsomt skub i den forkerte udvikling af fjordens miljøtilstand.

I dag er den samlede vurdering af fjorden, at den er i det biologerne, kalder ringe til dårlig økologisk tilstand pga. al for mange næringsstoffer i vandet.
Faktisk siger en af de førende danske forskere – professor Stiig Markager fra Aarhus universitet – at Limfjorden som økosystem er brudt sammen.

Danmark er i henhold til EU´s havstrategi – og vandrammedirektiv forpligtiget til at skabe det biologerne kalder for god økologisk tilstand i alle vores farvande. Målet om god økologisk tilstand skulle være nået i 2020, men manglende nødvendige tiltag har gjort at målet nu er udsat til 2027

Skal det lykkedes for Limfjorden at opnå god økologisk tilstand igen, skal oplandet til store dele af fjorden ifølge forskerne omlægges til vedvarende græsning eller natur.

Det vil være en stor gevinst – både for det marine liv i fjorden og for flora og fauna langs fjorden hvis det lykkedes – tænk hvis vi igen kan sige, at Limfjorden er Danmarks rigeste fiskerige farvand. Potentialet er der – det er udelukkende et spørgsmål om vores valg.

Husk dit gratis YOU Tube abonnement så du ikke går glip af kommende udgivelser

Her i sidste afsnit skal vi også møde fuglene med verdens længste træk havternerne der trækker helt fra Antarktisk til Arktisk hvert år.
Vi skal også en tur ud på sælbankerne ud for Thyborøn.

Back To Top